Algemene Voorwaarden

1 Algemene Inkoopvoorwaarden Branchevereniging VHG Versie november 2010

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR LEDEN VAN BRANCHEVERENIGING VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners)

versie november 2010

Artikel 1 Definities

1. Koper: de ondernemer en/of onderneming werkzaam in de groene ruimte, natuurlijk of rechtspersoon, die lid is van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (Branchevereniging VHG) en die deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Verkoper: de wederpartij van de koper.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.1 Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle met koper te sluiten overeenkomsten betreffende het kopen van goederen en (bijbehorende) diensten door koper van verkoper. Koper wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele door verkoper gehanteerde voorwaarden van de hand.

1.2 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen kan van deze voorwaarden worden afgeweken.

1.3 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk aangegaan en door beide partijen ondertekend. De verkoper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en koper, tenzij afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 3 De overeenkomst

1. De overeenkomst betreffende het kopen van goederen en (bijbehorende) diensten, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de koper. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk of blijkt uit de afname van de goederen en de betaling van de koopsom.

Artikel 4 Hoedanigheid en kwaliteitseisen van te leveren zaken

1. De geleverde zaken moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, zal koper hieromtrent de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen. De koper heeft dan het recht om hetzij verkoper alsnog in gelegenheid te stellen tot levering conform de opdrachtbevestiging over te gaan, hetzij de overeenkomst te ontbinden.

2. Verkoper staat er voor in dat de zaken van goede kwaliteit zijn, vrij van constructie-, materiaal- en fabricagefouten, aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en afwerking voldoen, en beantwoorden aan de specificaties en de omschreven prestaties.

3. De zaken en (bijbehorende) diensten moeten in ieder geval voldoen aan ter zake door of vanwege de Nederlandse overheid vastgestelde kwaliteits- en veiligheidseisen. Indien de wetgeving verschillende kwaliteitscategorieën kent, wordt, indien geen nadere aanduiding is afgesproken, uitgegaan van de voor de koper gunstigste categorie. Indien bij verkoper onduidelijkheid bestaat over de kwaliteitseisen in relatie tot de toepassing, dan heeft verkoper de plicht zich daarover te informeren.

4. Indien op de geleverde zaken montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften van toepassing zijn, dienen deze in de Nederlandse taal te zijn bijgevoegd.

5. Bij levering van grond- en bouwstoffen dient altijd een kwaliteitsaanduiding vermeld te worden op de leverbon en/of factuur. Indien geen kwaliteitsaanduiding is vermeld, dan vindt alsnog keuring plaats volgens artikel 5.

6. Indien kwaliteitskeurmerken en verklaringen, certificaten e.d. van toepassing zijn op de levering, dan wordt de levering niet eerder geacht te zijn voltooid op het moment dat alle documenten, die aantonen dat aan de bepaalde kwaliteit is voldaan, in het bezit zijn van de koper.

Artikel 5 Beproeving en keuring

1. De zaken kunnen door koper of een door of namens koper aan te wijzen gemachtigde worden beproefd en gekeurd, hetzij tijdens ontwerp en fabricage, hetzij op het moment dat ze bij verkoper gereed staan voor verzending, hetzij op het adres van aflevering en/of adres van verwerking.

2. Indien keuring dient te geschieden in de fabriek, het magazijn en/of opslag van verkoper of zijn toeleverancier zal hij koper schriftelijk meedelen wanneer de zaken ter keuring gereed zijn. Indien keuring op verzoek van koper en eventueel volgens aanwijzingen van koper door verkoper geschiedt, zal hij koper een afschrift van zijn keuringsrapport(en) zenden.

3. Beproeving en keuring in het bedrijf van verkoper houdt in geen enkel opzicht levering of acceptatie van de betrokken zaken in. 2 Algemene Inkoopvoorwaarden Branchevereniging VHG Versie november 2010

4. Verkoper zal koper en/of haar gemachtigde het recht van toegang verlenen, of meewerken tot het verlenen hiervan, tot de fabriek, het magazijn en/of opslag van verkoper of zijn toeleveranciers voor beproeving en keuring en aan koper of haar gemachtigde alle hulpmiddelen, gegevens en werkkrachten ter beschikking stellen, die voor de beproeving en keuring nodig zijn.

5. Alle op de beproeving en keuring in de fabriek, het magazijn en/of opslag van verkoper of zijn toeleveranciers vallende c.q. betrekking hebbende kosten zijn voor rekening van verkoper, met uitzondering van de kosten van het door koper met de beproeving en keuring belaste personeel en/of die van haar gemachtigde(n).

6. Verkoper is gehouden beproefde en goedgekeurde zaken uitdrukkelijk te waarmerken als zijnde voor koper bestemd.

7. Indien een aanvullende keuring noodzakelijk blijkt, dan zijn de kosten hieromtrent voor de verkoper.

Artikel 6 Afval

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, verklaart verkoper door het aangaan van een overeenkomst te voldoen aan de wettelijke eisen (vergunningen, erkenningen e.d.) die van toepassing zijn op het leveren en/of transporteren van het overeengekomen product of dienst. Hierbij wordt door verkoper rekening gehouden met de beoogde toepassing van het product of dienst door de koper.

2. Indien de geleverde dienst betrekking heeft op het afvoeren, innemen en/of verwijderen c.q. verwerken van afval, dan neemt de verkoper alle administratieve handelingen voor zijn rekening voor zover de wet dit toelaat.

Artikel 7 Verpakking en verzending

1. De zaken moeten op zodanige wijze verpakt, verladen en beveiligd worden, dat zij het adres van aflevering in goede staat kunnen bereiken.

2. De zaken reizen voor rekening en risico van verkoper. Breuken en beschadigingen ontstaan bij het laden, tijdens het transport en/of bij het lossen, zijn voor rekening van verkoper, tenzij wordt aangetoond, dat de schade uitsluitend en alleen is ontstaan door schuld van koper.

Artikel 8 Prijs

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de prijs vast en geldt hij voor levering franco op de plaats of plaatsen en wijze als overeengekomen, inclusief de kosten voor verpakking, transportverzekering, exclusief omzetbelasting (BTW).

Artikel 9 Levering

1. Het eigendom en het risico voor de te leveren zaken gaat over op koper op het moment waarop de zaken door koper op de in de opdrachtbevestiging bepaalde plaats en wijze in ontvangst zijn genomen, tenzij de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden.

2. Verkoper is gehouden de zaken af te leveren binnen respectievelijk op de overeengekomen tijdstippen.

3. Zodra verkoper een overschrijding van het tijdstip van levering verwacht, dient hij dit onmiddellijk aan koper mede te delen met eventuele vermelding van de omstandigheden, die tot vertraging aanleiding geven.

4. Bij overschrijding van het tijdstip van levering heeft koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe c.q. daarvoor enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. Ingeval van ontbinding als hiervoor bedoeld zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is aanvaard en eventueel met verrekening van hetgeen koper volgens de wet toekomt als schadevergoeding op grond van toerekenbare tekortkoming.

Artikel 10 Toerekenbare tekortkoming

1. De koper heeft het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van het –anders dan door overmacht- niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst door verkoper. Indien koper door het toerekenbare tekortkomen van verkoper genoodzaakt is de zaken elders tegen hogere prijs te kopen, dan zullen de daardoor voor koper ontstane meerkosten door verkoper aan koper worden vergoed.

2. Verkoper is verplicht om binnen redelijke grenzen alles te doen wat mogelijk is, om schade te beperken. 3 Algemene Inkoopvoorwaarden Branchevereniging VHG Versie november 2010

Artikel 11 Niet-nakoming van de overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 12 Garantie

1. Verkoper is gehouden enig door koper binnen de garantietermijn geconstateerd of ontstaan gebrek zo spoedig mogelijk, zonder kosten voor koper, te verhelpen. Ook bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor demontage, vervoer en montage worden door verkoper gedragen. Indien op grond van deze verplichting door verkoper zaken of onderdelen daarvan zijn gewijzigd, hersteld of vervangen, zal ten opzichte van deze zaken of onderdelen de volle garantietermijn weer in werking treden.

2. Indien in de overeenkomst geen andere garantietermijn is opgenomen, zal een garantietermijn van één jaar gelden, tenzij de te verwachten levensduur van het betreffende product of de geleverde prestatie langer is, in welk geval de garantietermijn gelijk is aan de te verwachten levensduur.

3. De garantietermijn gaat in op het moment van aflevering, zoals bedoeld in artikel 9 lid 1.

Artikel 13 Betaling

1. Betaling geschiedt op door koper te bepalen wijze uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Verkoper is aansprakelijk voor alle schade, die door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst voor koper en/of derden mocht ontstaan uit of ten gevolge van gedragingen van de verkoper, diens personeel of andere personen door hem bij de uitvoering van de opdracht betrokken, dan wel ten gevolge van het, in meeste brede zin des woords, niet voldoen van de door verkoper geleverde za(a)ke(n).

2. Koper is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

3. Indien de verkoper aansprakelijk is als vermeld in artikel 14 lid 1, dan is zij verplicht de volledige schade, inclusief arbeidskosten, aan de koper te vergoeden.

4. Verkoper verplicht zich zijn aansprakelijkheid en risico’s als hiervoor in lid 1 omschreven door adequate en toereikende verzekering te dekken. Op eerste verzoek van koper zal verkoper ten bewijze hiervan een afschrift van de polis aan koper overhandigen.

Artikel 15 Inbreuk op patenten e.d.

1. Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die voor koper of voor derden mocht ontstaan ten gevolge van enige inbreuk of beweerde inbreuk op patenten, octrooien, licenties, auteursrechten, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsnaam of handelsmerk dan wel soortgelijke rechten. Tevens vrijwaart verkoper koper voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade ten gevolge van een inbreuk als hierboven bedoeld.

Artikel 16 Onderaanneming

1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van koper mag verkoper de opdracht niet geheel of gedeeltelijk door derden laten of doen uitvoeren.

2. Schriftelijke toestemming, als hiervoor bedoeld, ontheft verkoper niet van enige verplichting uit hoofde van de aan hem verstrekte opdracht en/of de door hem met koper gesloten overeenkomst.

Artikel 17 Beëindiging

1. Koper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te harer keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de opdrachtgever van koper zijn aan koper verstrekte opdracht, op basis waarvan koper opdracht heeft verstrekt aan verkoper, op rechtens juiste gronden mocht intrekken, herroepen en/of beëindigen. Door koper zal in dit geval aan verkoper slechts schadevergoeding verschuldigd zijn, indien en voor zover door koper ter zake van de met verkoper overeengekomen leverantie aanspraak op schadevergoeding bij kopers opdrachtgever 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Branchevereniging VHG Versie november 2010

kan worden gemaakt. Artikel 7:25 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is onverkort (want dwingendrechtelijk) van toepassing.

2. Naast de elders in deze algemene voorwaarden genoemde ontbindingsmogelijkheden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan aan de andere partij, indien:

a. aan de andere partij surseance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren;

b. de andere partij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen gedurende een periode van drie maanden, ofwel vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan drie maanden zal duren. Dit recht tot beëindiging van de overeenkomst vervalt indien, voordat er gebruik van is gemaakt, de verbintenis waarvan de nakoming door de overmachtsituatie tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen;

c. de andere partij enige wezenlijke verplichting uit deze voorwaarden en/of de overeenkomst niet nakomt en na ter zake in gebreke te zijn gesteld nalaat alsnog binnen dertig dagen aan die verplichting te voldoen.

3. Bij beëindiging van een overeenkomst blijven de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 18 Overmacht

1. Onder ‘overmacht’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de niet-toerekenbare tekortkoming van een partij in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zoals door toedoen van, maar niet beperkt tot stakingen. De met deze verplichtingen van de ene partij corresponderende verplichtingen van de andere partij worden gedurende het voortduren van de overmacht opgeschort, onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 2 sub b van deze voorwaarden.

Artikel 19 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de bevoegde rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Deponeren voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 21 Overige bepalingen

1. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en tussen partijen schriftelijk overeengekomen andere voorwaarden, gaan de specifiek tussen partijen gemaakte afspraken voor.

2. Geen der partijen heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst en deze voorwaarden aan derden over te dragen zonder voorafgaande toestemming van de andere partij.

3. Alle kennisgevingen met betrekking tot een overeenkomst en deze voorwaarden worden geacht te zijn gegeven op de dag dat zij per aangetekende post met bevestiging van ontvangst, port betaald, worden bezorgd, en zijn verzonden aan het op het briefpapier van de ontvangende partij vermelde adres.

4. In geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Partijen komen ter zake van de nietige c.q. vernietigde bepalingen andere voorwaarden overeen, welke qua strekking zo nauw mogelijk aansluiten bij de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Versie november 2010